Get in touch

KolibriMedia AS
Org. no: 912 414 299

Eirik Svensen - CEO / Producer
E-mail: eirik@kolibrimedia.no
Phone: +47 941 46 140

Marius Marthinussen Søreide - Creative Director
E-mail:
marius@kolibrimedia.no
Phone: +47 980 33 559